Staff

Michael Wm Garner 9th Degree Karate 9th Degree Samurai Jujutsu 6th Degree Kung Fu

Michael Wm Garner
9th Degree Karate
9th Degree Samurai Jujutsu
6th Degree Kung Fu

Shihan Henry Jones 7th Degree Karate 5th Degree Samurai Jujutsu

Shihan Henry Jones
8th Degree Karate
5th Degree Samurai Jujutsu

Shihan James Gill  7th Degree Karate 7th Degree Samurai Jujutsu Tai Chi Chuan Master Instructor

Shihan James Gill
8th Degree Karate
8th Degree Samurai Jujutsu
Tai Chi Chuan Master Instructor

Shifu Melissa Garner  6th Degree Kung Fu Tai Chi Chuan Head Instructor

Shifu Melissa Garner
6th Degree Kung Fu
Tai Chi Chuan Head Instructor

Shihan Kevin Miller  6th Degree Karate 1st Degree Samurai Jujutsu

Shihan Kevin Miller
6th Degree Karate
3rd Degree Samurai Jujutsu